x
هشتادوسومین جلسه  کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هشتادوسومین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هشتاد و سومین کمیته فنی و عمرانی ?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان هشتادوسومین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان اول اردیبهشت ماه با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهردار ومهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای…

هشتاد و سومین
کمیته فنی و عمرانی

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان هشتادوسومین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان اول اردیبهشت ماه با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهردار ومهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد هدف از این نشست بحث وبررسی طرح های در حال اجرا وجدیدالاحداث وهمچنین بررسی روندپیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

 

 

 

مطالب مــرتبط