x
بررسی طرح ها ولوایح ملکی شهرداری در کمیسیون عمران شورای شهر رفسنجان

بررسی طرح ها ولوایح ملکی شهرداری در کمیسیون عمران شورای شهر رفسنجان

چهل ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی با هدف بررسی طرح ها، لوایح ونامه های ملکی برگزار شد در این جلسه که سیدحسین رحیمی رئیس شورای شهر واعضای کمیسیون ؛ مدیر…

چهل ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی با هدف بررسی طرح ها، لوایح ونامه های ملکی برگزار شد

در این جلسه که سیدحسین رحیمی رئیس شورای شهر واعضای کمیسیون ؛ مدیر اداره حقوقی و شهرسازی شهرداری حضور دارند در خصوص ملک سرکار خانم باقری بحث و تبادل نظر شد و هریک از حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ملک مذکور بیا کردند و در نهایت با رعایت ضوابط ومقررات تصمیماتی اتخاذ و جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد

مطالب مــرتبط