x
دعوت سیدحسین رحیمی رئیس شورای شهر رفسنجان از گروههای مردمی برای مشارکت در تنظیف و پاکسازی شهر

دعوت سیدحسین رحیمی رئیس شورای شهر رفسنجان از گروههای مردمی برای مشارکت در تنظیف و پاکسازی شهر

مطالب مــرتبط