x
از بررسی ایجاد فرهنگسرای گردشگری و صنایع دستی تا بررسی نامه های فرهنگی ارسالی از شهروندان در کمیسیون  فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر

از بررسی ایجاد فرهنگسرای گردشگری و صنایع دستی تا بررسی نامه های فرهنگی ارسالی از شهروندان در کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر

بیست ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر رفسنجان در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان نامه های فرهنگی ارسالی از شهرداری رفسنجان در بیست ویکمین کمیسیون فرهنگی؛…


  • ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

بیست ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر رفسنجان در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان نامه های فرهنگی ارسالی از شهرداری رفسنجان در بیست ویکمین کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و با حضور اعضای شورا مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت

در این نشست ابتدا نامه مربوط به ایجاد فرهنگسرای گردشگری و صنایع دستی در تیمچه معین مطرح شد و رئیس کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر خواستار ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات هریک از اعضا شد و اعضا به بحث و تبادل نظر در مورد نامه مذکور پرداختندو در نهایت با نامه مربوطه موافقت وجهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

در ادامه نامه هاو لوایح فرهنگی رسیده ازسوی شهروندان مطرح و هریک از اعضا به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

در انتهای این نشست پس از استماع نقطه نظرات و دیدگاههای اعضا و جمع بندی مطالب با نامه های فوق موافقت وجهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

مطالب مــرتبط