x
بررسی قراردادهای تبلیغاتی و تابلو های شهری و نحوه اجاره انها در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

بررسی قراردادهای تبلیغاتی و تابلو های شهری و نحوه اجاره انها در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

چهل ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و باحضور رئیس شورا و اعضای کمیسیون در صحن شورا برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان چهل…


  • ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

چهل ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و باحضور رئیس شورا و اعضای کمیسیون در صحن شورا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان چهل ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای اسلامی شهر رفسنجان به منظور بررسی قراردادهای سطوح تبلیغاتی (بیلبوردها وپرتابل ها و….) و همچنین بررسی نواقص و مشکلات مربوطه برگزار گردید.

برپایه این گزارش ؛ در این جلسه که معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی ومدیر روابط عمومی شهرداری حضور داشتند در ابتدا مدیر تبلیغات وتشریفات شهرداری کلیه مستندهای مربوط به مناقصه ها ومزایده های اجاره سطوح تبلیغاتی و درآمدهای حاصل از آن ها را در قالب گزارش جامعی به شورا ارائه نمود.

همچنین در این جلسه هریک از اعضای کانون اگهی وتبلیغات شهری به بیان نقطه نظرات خود در خصوص اگهی؛ تبلیغات و نحوه اجاره ومناقصه پرداختند وخواستار همدلی و تعامل بیشتر بین شورای اسلامی شهر و شهرداری با کانون اگهی وتبلیغات شهری شدند.

در ادامه از همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری در زمینه مناقصات و اجاره اماکن تبلیغات محیطی با کانون قدردانی نمودند و ابراز امیدواری کردند تا شرایطی فراهم شود تا کانون های تبلیغاتی شهر رفسنجان در بهرهمندی از این اماکن در اولویت قرار گیرند.

اعضای کمیسیون هریک؛ نظرات اعضای کانون اگهی تبلیغاتی را در خصوص قرارداد تابلوهای تبلیغاتی و پرتابل ها و نحوه اجاره مطرح شده ؛ را مورد بررسی قرار دادند و در این رابطه به بحث و تبادل نظر پرداختند و اعضای کمیسیون هر کدام بطور جداگانه ای نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند .

درادامه نامه ها ولوایح فرهنگی ارسالی مطرح و اعضای کمیسیون با یکدیگر بحث وتبادل نظر کرده ودراین تصمیم های مربوطه را اتخاذ وجهت تصمیم گیری نهایی به جلسه شورا ارجاع داده شد

مطالب مــرتبط