x
بررسی لوایح ونامه های ارسالی شهرداری در  کمیسیون عمران ؛معماری وشهرسازی شورا

بررسی لوایح ونامه های ارسالی شهرداری در کمیسیون عمران ؛معماری وشهرسازی شورا

چهاردهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان چهاردهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضوررئیس شورای شهر ؛ اعضای…

چهاردهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان چهاردهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضوررئیس شورای شهر ؛ اعضای کمیسیون در صحن شورابرگزارشد.

دراین نشست پرونده های ارجاعی ازسوی شهرداری در جلسه مطرح و هر یک از نمایندگان به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص نامه های مذکور پرداختند و پس از بحث و بررسی تصمیماتی اتخاذ گردید و مقررشد که موضوعات مطرح شده در جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

مطالب مــرتبط