x
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری گزارش تصویری


  • ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری
گزارش تصویری

مطالب مــرتبط