x
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری


  • ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از مدیران شهری شهرداری از بازبینی خط حریم شهری

مطالب مــرتبط