x
نهمین روز از دهه مبارک فجر ۶ پروژه خدماتی، عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان رفسنجان به بهره‌برداری رسید.

نهمین روز از دهه مبارک فجر ۶ پروژه خدماتی، عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان رفسنجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان ،در نهمین روز از دهه مبارک فجرشش پروژه خدماتی، عمرانی، با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال یکشنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور مهندس عظیمی زاده شهردار و اعضای شورای اسلامی…

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان ،در نهمین روز از دهه مبارک فجرشش پروژه خدماتی، عمرانی، با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال یکشنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور مهندس عظیمی زاده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرو فرماندار وامام جمعه و جمعی از ملاونین ومدیران شهری شهرداری واصحاب رسانه به بهره‌برداری رسید.

در این برنامه از پروژه های احداث بوستان هایی چون همدلی ؛اسمان؛ ولایت ؛حاشیه بلوار امام علی (ع)؛ حاشیه بلوار هجرت؛ طرح بازآفرینی خیابان شهید محمدی نژادوتالار پذیرایی پالیز بازدیدو افتتاح گردید و برای هر کدام از پروژه ها معاونین مربوطه به بیان توضیحات به خبرنگاران پرداختند.

مهندس پور اسدالهی در موردجزئیات احداث بوستان آسمان چنین بیان کرد:این بوستان با مساحت ۳۸۰۰مترمربع که این مقدار ۳۴۵۰مترمربع سنگفرش وحدود ۳۵۰مترمربع فضای سبز با اعتباری بالغ ۴میلیارد ریال به مدت ۱۲ماه توسط شهرداری احداث شده است

 

دومین پروژه که مورد بازدید قرار گرفت وافتتاح شد فازاول گذر فرهنگی گردشگری بلوار امام علی {ع} بود که معاون شهرسازی وامور زیربنایی جزئیات ان را چنین عنوان کرد :این بوستان در مجموع ۱۴هزارمترمربع است که از این متراژ ۵ هزارمترمربع فاز اول آن را شامل میشود که این متراژ ۳۴۰۰ مترمربع سنگفرش وحدود ۱۶۰۰مترمربع فضای سبز با اعتباری بالغ بر۵میلیارد ریال توسط شهرداری احداث شده است و گفتنی است فاز دوم آن اواسط سال آینده به پایان برسد

 

سومین پروژه شهرداری رفسنجان که افتتاح گردیدبوستان ولایت واقع در شهرک ولایت بود که طبق امار دریافتی از مهندس پوراسدالهی چنین تشریح شد :این بوستان با مساحت ۳۵۰۰هزارمترمربع که این مقدار ۳ هزارمترمربع سنگفرش وحدود ۵۰۰مترمربع فضای سبزبااعتباری بالغ بر۱میلیاردو ۸۰۰میلیون ریال به مدت ۶ماه توسط شهرداری احداث شده است

  

چهارمین پروژه بوستان همدلی واقع در خیابان شهید انصاری با مساحت ۳هزارمترمربع که این مقدار ۲۷۰۰مترمربع سنگفرش وحدود ۳۰۰مترمربع فضای سبز با اعتباری بالغ بر ۵میلیارد ریال به مدت ۵ماه توسط شهرداری احداث شده بود افتتاح شد

   

 

پنجمین وششمین پروژه هایی که مورد بازدید قرار گرفت و به بهره برداری رسیدند طرح باز افرینی خیابان شهید محمدی نژاد و بوستان حاشیه بلوار هجرت بود که توضیحات مختصری از جزئیات این دو طرح توسط معاون شهرسازی و امورزیربنایی شهرداری مهندس پور اسدالهی بیان شد که عبارتنداز : پروژه شهید محمدی نژاد به مساحت ۵ هزار متر مربع و جدول گذاری به متراژ۶۰۰ متر و کانیوو به متراژ۶۰۰ متر و همچنین به میزان ۲ هزار متر مربع آسفالت و پیاده رو سازی ۱۸۰۰مترمربع وکوبیک ۱۷۰۰ متر مربع انجام وبه اتمام رسیده است و پروژه بوستان حاشیه بلوار هجرت با مساحت ۲۱۰۰ هزارمترمربع که این مقدار۱۸۰۰مترمربع سنگفرش وحدود ۳۰۰مترمربع فضای سبز با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد ریال به مدت ۶ماه توسط شهرداری احداث شده است

 

 

مطالب مــرتبط