x
هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر برگزارشد

هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر برگزارشد

هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر شنبه ۹ آذرماه باحضور رئیس واعضای کمیسیون درساختمان شورا برگزارشد در این نشست پیرامون طرح ها وبرنامه های شهری بحث وگفتگو شد


  • ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

هشتادوسومین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر شنبه ۹ آذرماه باحضور رئیس واعضای کمیسیون درساختمان شورا برگزارشد در این نشست پیرامون طرح ها وبرنامه های شهری بحث وگفتگو شد

مطالب مــرتبط