x
هشتادوپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هشتادوپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزارشد

هشتادوپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان سه شنبه ۹ ادیبهشت ماه با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهرداررفسنجان و مهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در…


  • ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

هشتادوپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان سه شنبه ۹ ادیبهشت ماه با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهرداررفسنجان و مهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد

↙️هدف از این نشست بحث وبررسی مشکلات محله یادگار امام وهمچنین بررسی طرح هایی چون رفع آبگرفتگی معابر اصلی وفرعی با حفرچاه های جذبی درسطح شهر؛ آسفالت معابراصلی وفرعی درسطح شهر ؛ پروژه صدچشمه؛…..وهمچنین بررسی روندپیشرفت فیزیکی پروژه های در حال انجام

مطالب مــرتبط