x
یکصدوچهل ودومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه۵ اسفند ماه برگزارشد

یکصدوچهل ودومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه۵ اسفند ماه برگزارشد

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوچهل و دومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه ۵ اسفندماه  با حضور رئیس ؛ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان در صحن شورا برگزار شددر ابتدای نشست به بررسی…


  • ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوچهل و دومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه ۵ اسفندماه  با حضور رئیس ؛ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان در صحن شورا برگزار شددر ابتدای نشست به بررسی نامه رسیده مربوط به تخفیفات صدور پروانه ساختمانی در صحن شورا مطرح گردیدو مقررشدکه بسته تشویقی جدیدی در نظر گرفته شود که بسته تشویقی جدیدچنین بیان شد شهروندان می توانند تا پایان سال ۹۸ می توانند از تخفیف ویژه ۷۰ درصد تمدید پروانه ساختمانی استفاده نمایند .در ادامه نشست نامه های رسیده مطرح وتصمیماتی در جهت ان اتخاذ گردید ومعاون خدمات شهری شهرداری مهندس مختاری جهت توضیحات لازم برای نامه رسیده مربوط به اجرای دیوارنگاری سه بعدی در سطح شهر و بوستان ها حضور یافتندوبعداز توضیحات لازم تصمیماتی اتخاذگردیدوبه تصویب رسید

مطالب مــرتبط