x
🌹۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد🌹

🌹۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد🌹

همه بایدکتاب بخوانند 📜بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتاب نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان است. کتاب همدمی است که اندوه را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در…

همه بایدکتاب بخوانند

📜بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتاب نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان است. کتاب همدمی است که اندوه را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می آورد و به او حکمت های جان پرور می آموزد. ۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

مطالب مــرتبط